Wybierz zdjęcie przykładowe

lub użyj własnego zdjęcia

Regulamin sklepu internetowego

SPIS TREŚCI
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2 DEFINICJE
§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
§ 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY
§ 8. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY
§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
§ 10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 12. REKLAMACJE
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego eokulary.net dostępnego pod adresem www.eokulary.net. Właściciel Sklepu Internetowego jest P.H Opta Sun.
2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest P.H Opta Sun, z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 7, 04-088 Warszawa, NIP: 898-104-92-85, Regon: 931143457.
3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@eokulary.net, telefonicznie dzwoniąc na numer:(22) 612-00-09 w godz. 10:00 – 17:00 w dni robocze oraz pisemnie na adres: ul. Majdańska 7, 04-088 Warszawa.

§ 2 DEFINICJE
1. Właściciel Sklepu, Sprzedający - Właściciel Sklepu Internetowego eokulary.net o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;
2. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca - wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną z przedsiębiorcą dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep - Sklep Internetowy www.eokulary.net dostępny pod adresem internetowym biuro@eokulary.net
6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
8. Konto Klienta - miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.eokulary.net.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego www.eokulary.net w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Zamówienia, w sposób określony w § 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.
5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę (opłaty za wysyłkę zgodne z cennikiem znajdującym się na stronie sklepu internetowego epkulary.net)

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową.
c. Aktywny adres e-mail.
2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez pkt. a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez pkt. a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.


§ 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym eokulary.net bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych, ułatwianie skorzystanie z rabatów, przyznawanych w związku z wykonanymi zakupami w przyszłości, śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz szybsze zakupy produktów w przyszłości.
3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, ustawienie hasła i danych adresowych. W momencie rejestracji konta Klient automatycznie godzi się na przetwarzanie i ochronę danych osobowych zgodnie z ust. z dnia 10 Maja 2018r.
4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
c. Numer telefonu.
5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
7. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany § 10 Regulaminu.
8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
9. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
11. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Właściciela.
15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

§ 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego www.eokulary.net
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.eokulary.net są:
Sprzedający oraz Klient.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a. podać adres e-mail oraz dane adresowe.
b. potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.
4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Klient nie może nabyć więcej niż 3 sztuk tego samego lub podobnych towarów.
6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-10.
7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 10:00 - 16:00.
8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 14 dni (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b. dodania ich do koszyka,
c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
e. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.
f. kliknięcia przycisku „Zapłać”.
9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a. zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c. propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
10. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 pkt. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
11. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 pkt. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu www.eokulary.net podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Możliwy jest zakup w innej walucie (waluty dostępne: EUR, USD, GBP). Zmianę waluty dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniego symbolu waluty. Cena przeliczana jest za pomocą średniego kursu walut według NBP.
13. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

§ 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY
1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
2. Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu - indywidualnie dla każdego modelu okularów. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Właściciel Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.
4. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie w dniu zawarcia umowy (jeśli, odpowiednio zaksięgowanie lub zawarcie umowy nastąpi do godz. 15.00)
5. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską, poczta polska, inpost paczkomaty, odbiór osobisty.
6. Właściciel sklepu pokrywa koszty wysyłki na terenie Polski. Koszt dostawy zagranicznej podany może się różnić a informacje na ten temat dostępne są na stronie www.eokulary.net.
7. Sklep www.eokulary.net wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia. Faktura może być wystawiona na osobę prywatną (faktura imienna) lub na firmę po wybraniu odpowiedniej opcji w momencie składania zamówienia.
8. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.
9. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta.
10. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub innej osoby wydającej przesyłkę. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia, wraz z kurierem lub inną osobą dostarczającą przesyłkę, odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Właściciela Sklepu na wskazany adres e-mail: biuro@eokulary.net
11. Informacje na temat punktów odbioru osobistego znajdują się na stronie: www.eokulary.net

§ 8. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY
1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a. Przelewem online za pośrednictwem serwisu dotpay na rachunek bankowy,
b. Kartą kredytową za pośrednictwem serwisu dotpay,
2. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 termin zapłaty wnosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek.


§. 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na adres biuro@eokulary.net. Klient ma prawo zwrotu towaru w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Zwrotom nie podlegają produkty tj.
a. okulary korekcyjne (oprawka oraz szkła) służące do korekcji wad refrakcji klasyfikowane są do wyrobów medycznych na podstawie obwiązującej ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia o wyrobach (Dz. U. Nr 93, poz. 896).
b. wyjątek stanowi zakup samych oprawek bez szkieł korekcyjnych.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres biuro@eokulary.net
b. w formie pisemnej, na adres P.H. OPTASUN ul. Majdańska 7 04-088 Warszawa
3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Sprzedający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w przypadku skorzystania przez Klienta z oferowanego przez Sklep sposobu odbioru towaru przez kuriera. W innym wypadku (samodzielnego zwrotu towaru) konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy www.eokulary.net oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 7 dni roboczych wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności. Przed skorzystaniem z usług serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminami korzystania z usług tych serwisów.
3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ust. Z dnia 10. Maja 2018r o ochronie danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego P.H Opta Sun, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Właściciel Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Właściciel Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
6. Właściciel Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.
9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
10. Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§ 12. REKLAMACJE
1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:1. Imię i nazwisko,
2. numer zamówienia
3. opis niezgodności towaru z umową,
4. datę zakupu,
5. protokół szkody,
6. zdjęcia uszkodzenia towaru
3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@eokulary.net lub telefonicznie pod nr telefonu 22 612-00-09
6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni roboczych.
7. Klient zobowiązany jest przesłać okulary razem z wypełnionym formularzem reklamacji do Operatora Sklepu, z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowane okulary powinny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.
8. W przypadku reklamacji okulary będą przekazane przez sklep www.eokulary.net do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania okularów do ekspertyzy Klient zostanie poinformowany o jej wyniku listem zwrotnym od producenta.
9. Sklep internetowy www.eokulary.net nie uwzględnia reklamacji obejmujących:
- pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru
- okulary uszkodzone i naprawiane przez klienta we własnym zakresie
- złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę
- brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka
- używanie okularów niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym
- doprowadzenie do ich mechanicznego uszkodzenia z przyczyn nie zawinionych przez producenta.
10. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 7, reklamowane okulary mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w siedzibie firmy P.H Opta Sun, ul. Majdańska 7, 04-088 Warszawa w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep prześle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy jest to niemożliwe z powodu wyczerpanych stanów magazynowych Klient otrzyma zwrot należności na konto bankowe.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
5. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

dotpayvisamastercardmbank

DANE FIRMY

ul. Majdańska 7
04-088 Warszawa

TELEFONY KONTAKTOWE:
tel. 508-829-563
tel. 22 612 00 03


GODZINY OTWARCIA
PN-PT 9.00 -19.00